Podmínky ochrany osobních údajů

Těmito zásadami se řídí zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s provozováním portálu na internetové adrese www.musimesipomahat.cz

Správcem osobních údajů je Nadační fond Zlatý oříšek, se sídlem Nad Rokoskou 1322/27, 182 00 Praha 8, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. N 977 (dále jen „Zlatý oříšek“ nebo „my“).

Obrátit se na nás můžete na výše uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu info@zlaty-orisek.cz
Níže uvedené informace jsou platné od 1. 1. 2023.


1. Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

V souvislosti s využíváním služeb našeho portálu Pomáhejme si navzájem (dále jen „portál“) zpracováváme vaše osobní údaje. 

1.1. Pokud se registrujete

Pro užívání portálu je nutná registrace. Uživatelský účet je zabezpečen vámi zvoleným heslem, ke kterému nemáme přístup.
V rámci uživatelského účtu můžete upravovat vaše osobní údaje. 

Pokud chcete na portál nabídky pouze vkládat, zpracováváme v případě registrace následující údaje:
1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení
2. Kontaktní údaje, kterými jsou emailová adresa, kontaktní adresa a telefonní číslo
3. Přihlašovací údaje, kterými jsou vaše přihlašovací jméno a heslo. Ke skutečnému heslu nemáme přístup
4. Údaje o vašich nabídkách, kterými jsou zejména údaje o darech/věcech, které skrz portál nabízíte, a jejich vlastnostech

Pokud se registrujete pouze pro vkládání nabídek, je možné registraci rozšířit také pro využívání nabídek.

Pokud chcete na portál nabídky vkládat i vložené nabídky využívat, zpracováváme v případě registrace následující údaje:
1. Identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení zákonného zástupce, informace o dítěti (jméno a příjmení) a to včetně věku
2. Kontaktní údaje, kterými jsou emailová adresa, kontaktní adresa a telefonní číslo
3. Přihlašovací údaje, kterými jsou vaše přihlašovací jméno a heslo. Ke skutečnému heslu nemáme přístup
4. Údaje o vašich nabídkách a o využití nabídek ostatních, kterými jsou zejména údaje o darech/věcech, které skrz portál nabízíte, a jejich vlastnostech, a dále informace o využití jednotlivých nabídek na portálu

Výše uvedené údaje zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu umožnit vám používání našeho webového portálu.

1.2. Pokud navštívíte náš webový portál

Navštívíte-li náš webový portál, shromažďujeme v průběhu vaší návštěvy různé údaje, jako např. vaši IP adresu, nastavení prohlížeče či preferovaný jazyk. Dále také monitorujeme váš pohyb po webovém portálu.
Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí softwarů, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli portál realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

2. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 1 rok po jejich zrušení. [Ke zrušení uživatelského účtu dojde v případě, kdy není uživatelský účet po dobu 5 let let aktivní a uživatel jej neobnoví ani po písemné výzvě z naší strany]. Uživatel má možnost svou registraci, a tedy i uživatelský účet, zrušit.

3. Jaká máte práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat:
Právo na přístup, které vám umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné. V souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty lze měnit údaje pouze do doby, než je zboží převzato a zaplaceno.
Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle vás nepřesné nebo nejsou nezbytné.
Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.
Právo odvolat souhlas se zpracováním informací, ke kterému dochází na základě vašeho souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. V odůvodněných případech odvolání souhlasu nemá vliv na uchování údajů na základě jiných právních titulů.

4. Jak uplatnit práva

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec či zákonný zástupce. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Výše uvedená práva můžete uplatnit rovněž zasláním žádosti prostřednictvím e-mailu: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz, či na adresu Nadační fond Zlatý oříšek, Nad Rokoskou 1322/27, 182 00 Praha 8.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Pokud jsou požadavky související s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme vaši žádost odmítnout.


5. Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme?

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:
Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
Logování aktivity uživatelů 
Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
Aktualizace SW
Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace

Nadační fond Zlatý Oříšek
ĆPP Veolia
separator
ALZA Activa