Podmínky užívání portálu Pomáháme si navzájem


1. Základní ustanovení


1.1. Portál Pomáháme si navzájem (dále jen „portál“), který provozuje Nadační fond Zlatý oříšek, se sídlem Nad Rokoskou 1322/27, 182 00 Praha 8, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. N 977 (dále jen „provozovatel“), slouží výhradně pro podporu rozvoje talentu a nadání dětí České republiky. 

1.2. Tyto podmínky užívání portálu (dále jen „podmínky“) upravují způsob užívání portálu, způsob registrace, vkládání a čerpání nabídek a propojení dárců a příjemců daru.

1.3. Užíváním portálu darující i obdarovaný vyjadřují souhlas s těmito podmínkami, a to ve znění patném a účinném v době užívání portálu. 

1.4. V případě nesouhlasu s podmínkami je každý uživatel povinen se od portálu neprodleně odhlásit a dále jej nepoužívat.

1.5. Uživatel je povinen se při používání portálu zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku může provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma.

1.6. Uživatel se zejména zavazuje, že při používání Portálu nebude: zasahovat do zabezpečení, obsahu či způsobu uspořádání portálu; adresovat portálu či šířit jeho prostřednictvím nevyžádané zprávy; adresovat portálu či šířit jeho prostřednictvím zprávy obsahující viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit portál, majetek či zájmy provozovatel nebo třetích osob; adresovat portálu či šířit jeho prostřednictvím materiály, jejichž šíření či obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; uvádět nepravdivé či zkreslené údaje; vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem portálu, které nejsou veřejně přístupné.

1.7. Uživatel je oprávněn používat Portál a využívat jeho funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatel uvedenými na Portálu. O ukončení registrace ze strany provozovatele bude uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu uživatele.

1.8. Portál je veřejně a bezplatně přístupný prostřednictvím sítě internet, provozovatel však za jeho dostupnost neodpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli i okamžitě bez předchozího upozornění změnit, pozastavit či zcela zrušit dostupnost portálu zejména z důvodu úprav portálu či aktualizace jeho obsahu.

1.9. Dostupnost některých funkcí portálu nebo jeho obsahu může být podmíněna registrací uživatele; v takovém případě je tato informace uvedena u příslušné funkce portálu.

1.10. Uživatel je plně odpovědný za ochranu počítače, jehož prostřednictvím navštěvuje portál, včetně hardwaru, softwaru a dat uložených na počítači. Uživatel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost dat stažených z portálu; zejména je povinen si ověřit, zda tato data neobsahují viry nebo jakékoliv jiné programy či soubory schopné poškodit počítač uživatele či počítače třetích osob. Provozovatel doporučuje uživatelům, aby při používání portálu měli vždy aktivován aktualizovaný antivirový program poskytující dostatečnou míru zabezpečení počítače.

1.11. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat, která jsou elektronicky přenášena na portál či stahována z portálu, zejména ochrana před jejich zneužitím ze strany třetích osob. Provozovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za případné zachycení a/nebo zneužití dat, která jsou přenášena na portál nebo stahována z portálu, třetí osobou.

1.12. Uživatel je povinen uchovat v tajnosti a nezpřístupnit žádné třetí osobě své přihlašovací údaje nebo jakékoli jiné identifikátory využívané pro přístup na portál. Uživatel vždy odpovídá za jakýkoli úkon, při kterém budou použity jeho přihlašovací údaje nebo jiné identifikátory využívané pro přístup na portál. Provozovatel nepožádá uživatele o sdělení jeho hesla za jiným účelem, než je umožnění registrovaného přístupu na portál. Pokud se uživatel dozví o neoprávněném použití svých přihlašovacích údajů nebo jiných identifikátorů, které využívá pro přístup na portál, je o tom povinen provozovatele neprodleně informovat. Pokud uživatel používá k registrovanému přístupu na portál veřejně přístupný počítač, měl by po ukončení používání portálu vymazat z paměti počítače veškeré dočasné soubory, ve kterých by jeho přihlašovací údaje mohly být uloženy.

1.13. Provozovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby na portálu byly uvedeny pouze přesné a aktuální informace; Provozovatel však nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost informací uvedených na portálu. Informace uvedené na portálu slouží pouze jako zdroj informací a uživatelé by se na ně neměli spoléhat jako na výlučný informační zdroj, aniž by jej porovnali s jinými zdroji informací. Portál může obsahovat též určité historické informace; takové informace nelze považovat za aktuální.

1.14. Provozovatel není odpovědný za obsah portálu, pokud byl tento obsah umístěn na portál třetí osobou bez vědomí provozovatele nebo v rozporu s těmito podmínkami.

1.15. Provozovatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoli změnit obsah Portálu. 

1.16. Provozovatel je oprávněn kdykoli odstranit jakýkoli obsah portálu, který je v rozporu s těmito podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo svým obsahem odporuje zájmům provozovatele. Provozovatel je zejména oprávněno odstranit obsah, který je nepravdivý či klamavý, zasahuje do práv a oprávněných zájmů třetích osob, který je diskriminující z hlediska pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo který propaguje násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

1.17. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne uživateli v důsledku používání portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností provozovatele výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo která byla uživateli způsobena úmyslně zaměstnanci či zástupci provozovatele.

1.18. Obsah portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména jeho texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu portálu. Portál obsahuje označení, která jsou chráněna jako ochranné známky podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách). Nestanoví-li zákon o ochranných známkách jinak, je jakékoli užití těchto označení možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence.

1.19. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. V případě změny části těchto podmínek. Uživatelé portálu jsou povinni sledovat aktuální znění těchto podmínek; pokud uživatel používá portál i po změně podmínek, má se za to, že s upraveným zněním podmínek souhlasí. V případě, že uživatel se změnou podmínek nesouhlasí, je povinen portál nepoužívat a pokud je registrovaným uživatelem, ukončit svou registraci.

1.20. Bude-li příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti jakéhokoli ustanovení těchto podmínek, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení; tato ustanovení zůstávají nadále platná, účinná a vynutitelná.

1.21. Portál je umístěn a provozován v České republice a veškerá ujednání uvedená v těchto podmínkách se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování případných sporů souvisejících s používáním portálu jsou příslušné české soudy.


2. Podmínky darování

2.1. Dárcem v rámci portálu se může stát kdokoliv. Dárce i obdarovaný se musí na portálu registrovat.

2.2. Registrace je možná pro fyzické osoby od 16 let věku.

2.3. Příjemcem daru se může stát zákonný zástupce dítěte, které bylo v posledních 5 letech přihlášeno do soutěže pro nadané a úspěšné děti Zlatý oříšek a kterému není vice než 18 let. Podmínkou je tak podaná přihláška do soutěže Zlatý oříšek. Pro využití daru není podmínkou, že dané dítě dosáhlo v daném roce nebo následujících letech na další postup v soutěži (nominace, vítěz) a postačí tak pouze účast v této soutěži. 

2.4. Dar může být pouze věcné povahy a musí splňovat parametry funkčnosti, smysluplnosti a užitečnosti pro nadání a rozvoj dětí v (jakékoliv) oblasti nebo oboru, pro který je určen. Nesmí se jednat o dar nehodný, neetický, zakázaný či získaný z nepoctivých zdrojů či trestné činnosti, případně o dar, na kterém váznou práva třetích osob.

2.5. Dárce je povinen informovat v rámci popisu darované věci na portálu pravdivě o vlastnostech, stavu a dalších uváděných podmínkách daru, především způsobu jeho zaslání/předání.

2.6. Obdarovaný je povinen v rámci registrace na portálu a zde uváděných informací o dítěti, pro které je dar určen, pravdivě informovat o všech uváděných skutečnostech a dosažených výsledcích dítěte. Uvedené údaje je obdarovaný povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.7. Vystavením darované věci na portálu bere dárce na vědomí, že darovanou věc bezplatně postupuje další osobě bez nároku na jakoukoli finanční nebo nefinanční kompenzaci.

2.8. Pokud se nabídnutá věc/dar již nenachází ve stavu projeveného zájmu ze strany dárce, může dárce věc/dar na portálu kdykoliv zneaktivnit, případně jej úplně odstranit.

2.9. V případě, že je žádost o dar ze strany dárce odmítnuta, je vhodné odmítnutí zdůvodnit.

2.10.Množství získaných darů pro jednoho příjemce je limitováno na počet 1 dar za jeden kalendářní rok, což je počítáno ode dne potvrzení daru dárcem.
2.11. Správce webu může z důvodu porušení jakéhokoliv z pravidel odstranit vystavenou nabídku, upravit její podmínky, případně zrušit registraci jak dárci, tak příjemci.


3. Reklamace a vrácení daru

3.1. Dar není za žádných podmínek možné dárcem od obdarovaného žádat zpět.

3,2, Obdarovaný bere na vědomí, že dar je určen především na rozvoj talentu/aktivit dítěte, pro které je dar určen.

3.3. Obdarovaný by po využití daru neměl dar úplatně zcizit, ale pokud je dar stále ve funkčním a použitelném stavu, nabídnout jej prostřednictvím portálu k dalšímu využití v rámci podpory rozvoje a nadání dětí České Republiky.

3.4.Dar není možné ze strany příjemce jakkoli reklamovat, žádat jeho opravu, kompenzaci, případně si vynucovat jeho vrácení.


4. Bezpečnost a ochrana informací

4.1. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů ze strany provozovatele jsou vymezeny v Podmínkách ochrany osobních údajů.


Tyto podmínky užívání portálu jsou platné a účinné od 31. 12. 2023 a ruší předchozí podmínky. Tyto podmínky jsou k dispozici elektronicky na portálu nebo v sídle provozovatele.
Nadační fond Zlatý Oříšek
ĆPP Veolia
separator
ALZA Activa